INFORMACJA KONSUMENCKA

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Greeneris
sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Nad Rzeczką 21B, 03-257 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Wojciecha Korfantego 5, 01-496 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435724, NIP: 5242753556, REGON: 146283039 (dalej: „Sprzedawca”) podaje do wiadomości kupującego Konsumenta poniższe informacje.

Zwroty pisane dużą literą w niniejszej Informacji Konsumenckiej mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie sklepu internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej: https://one.greeneris.com/regulamin.

 1. PRZEDMIOT I GŁÓWNE CECHY ŚWIADCZENIA

Przedmiotem świadczenia jest sprzedaż i dostarczanie Towarów dostępnych w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem https://one.greeneris.com za pośrednictwem, którego Konsument ma możliwość nabywania Towarów od Sprzedawcy (dalej: „Sklep”)

Przedmiotem poszczególnych umów sprzedaży są Towary opisane szczegółowo na stronie internetowej Sklepu.

 1. SPOSÓB KONTAKTOWANIA SIĘ SPRZEDAWCY Z KONSUMENTEM

Sprzedawca kontaktuje się z Konsumentem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu.

W sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa lub Regulamin sklepu internetowego, Sprzedawca będzie się kontaktował z Konsumentem przy zastosowaniu formy pisemnej (listownie).

 1. DANE IDENTYFIKACYJNE SPRZEDAWCY

Greeneris sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nad Rzeczką 21B, 03-257 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Wojciecha Korfantego 5, 01-496 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435724, NIP: 5242753556, REGON: 146283039.

 1. DANE ADRESOWE I KONTAKTOWE SPRZEDAWCY:

Greeneris sp. z o. o.
adres do korespondencji: ul. Wojciecha Korfantego 5, 01-496 Warszawa,
tel.: (+ 48) 22 439 03 20,
e-mail: biuro@greeneris.com.

Wskazane dane przeznaczone są również do składania reklamacji Sprzedającemu.

 1. CENA

Sprzedawca udostępnia cenę Towaru przy każdym Towarze znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. Towary dostępne są w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, jeżeli Towar nie jest objęty promocją. Cena promocyjna to cena do zapłaty przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę, wynikających np.: z promocji.

Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) w stawce aktualnie obowiązującej i wyrażone są w złotych polskich.

Ceny Towarów zamieszczonych w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy zamówionego Towaru. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia – bezpośrednio przed, jak i w chwili złożenia Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszt jego dostarczenia.

Cena Towaru obowiązująca w chwili dokonania zakupu w Sklepie nie ulega zmianie do momentu zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę.

 1. KOSZTY KORZYSTANIA ZE ŚRODKA POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

Koszty porozumiewania się na odległość (w tym koszty połączeń telefonicznych i korzystania z sieci Internet) w celu zawarcia Umowy sprzedaży ponoszone są przez stronę inicjującą kontakt, zgodnie z taryfą jej operatora.

 1. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać w następujący sposób:
a) kartą płatniczą, blikiem lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności,
b) gotówką za pobraniem,
c) zwykłym (tradycyjnym) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, iż w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

Płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży należy dokonać w terminie:
a) do 3 Dni roboczych od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia otrzymania Zamówienia, jeżeli Konsument wybrał formę przedpłaty kartą płatniczą, blikiem lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności,
b) do 5 Dni roboczych od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia otrzymania Zamówienia, jeżeli Konsument wybrał formę przedpłaty zwykłym (tradycyjnym) przelewem bankowym.

Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W razie braku zapłaty pełnej ceny za zamówiony Towar w terminie, o którym mowa powyżej, Sprzedawca jest uprawniony odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie, o czym Konsument zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku anulowania Zamówienia z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca zwraca Konsumentowi całą wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został wysłany przelew.

W przypadku niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia, Sprzedawca podejmuje starania w celu przyporządkowania otrzymanej od Konsumenta płatności do numeru Zamówienia, w szczególności kontaktuje się w tym celu z konsumentem. W przypadku niemożliwości przyporządkowania numeru Zamówienia do otrzymanego przelewu, Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został wysłany przelew, a Zamówienie jest anulowane.

 1. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Koszt dostawy zamówionego Towaru ponosi kupujący, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w sklepie. W przypadku, gdy to Sprzedawca pokrywa koszty dostawy Towaru do odpowiednia informacja znajduje się w Sklepie przy opisie Towaru.

Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu są dostarczane przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego w Zamówieniu w dni robocze, z zastrzeżeniem, że zamówiony za pośrednictwem Sklepu Towar może zostać dostarczony przez Sprzedawcę tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. SPOSÓB ZAŁATWIANIA REKLAMACJI

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego Konsumentem odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 (rękojmia) i następnych Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

W odniesieniu do Towarów stanowiących Treści cyfrowe lub z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową sprzedaży miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument może:
a) złożyć reklamację – poprzez przesłanie reklamacji w formie elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@greeneris.com lub w formie pisemnej przesyłając reklamację na adres do korespondencji: ul. Wojciecha Korfantego 5, 01-496 Warszawa) (rekomendowany dopisek „Reklamacja Towaru”) oraz
b) wysłać reklamowany towar na adres do korespondencji Greeneris sp. z o. o. ul. Wojciecha Korfantego 5, 01-496 Warszawa (rekomendowany dopisek „Reklamacja Towaru”).

Konsument odsyłając reklamowany Towar powinien wskazać dane reklamującego tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, datę nabycia Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego, a także załączyć dowód zakupu Towaru: paragon, fakturę lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu. Sprzedawca nie uzależnia przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego lub faktury przez Konsumenta.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru, innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub otrzymania dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej na odległość stanowi załącznik Regulaminu sklepu internetowego, który znajduje się na stronie Sklepu. Formularz należy uzupełnić odpowiednio o dane Konsumenta, który nabył Towar. Konsument nie ma obowiązku skorzystać z formularza przygotowanego przez Sprzedawcę.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej na odległość Konsument może dostarczyć Sprzedawcy:
a) w formie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłając na adres do korespondencji Greeneris sp. z o. o. ul. Wojciecha Korfantego 5, 01-496 Warszawa,
b) w formie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając je na adres: biuro@greeneris.com.

Odstępując od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Konsument jest zobowiązany przesłać Sprzedawcy dowód sprzedaży (oryginał lub kopię) w postaci paragonu, faktury lub innego dowodu zakupu Towaru u Sprzedawcy, np. potwierdzenie wykonania przelewu.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na swój koszt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży zawartej na odległość (do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru Sprzedawcy przed jego upływem).

W przypadku, odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość przez Konsumenta Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od tej Umowy sprzedaży, zwróci wszystkie otrzymane od takiego Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta Konsument może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres do korespondencji Sprzedawcy: Greeneris sp. z o. o. ul. Wojciecha Korfantego 5, 01-496 Warszawa.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył klient będący Konsumentem, chyba że Konsument ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

 1. KOSZTY ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA

Konsument – w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży – musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych Towarów.

 1. OBOWIĄZEK ZAPŁATY ZA ŚWIADCZENIA SPEŁNIONE DO CHWILI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku, gdy Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta (żądanie rozpoczęcia wykonywanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Kwotę do zapłaty przez Konsumenta oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 1. BRAK PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta – prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
a) o świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od tej umowy,
b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
g) o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 1. OBOWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCY DOSTARCZENIA RZECZY BEZ WAD

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom Towarów bez wad fizycznych i prawnych. Towary oznaczone jako używane lub po zwrocie, będą zawierać w opisie wskazanie czy są używane czy po zwrocie oraz opis posiadanych wad, jeżeli takowe posiadają.

Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 1. GWARANCJE

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

W wypadku Towarów objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na stronie Sklepu.

Oświadczenie gwarancyjne zamieszczone w Sklepie – określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Konsumenta w przypadku, gdy Towar sprzedany nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu, a ponadto zawiera podstawowe informacje o sposobie realizacji uprawnień z gwarancji.

 1. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa sprzedaży zawarta jest na czas wykonania przez strony obowiązków z niej wynikających – to jest zapłaty pełnej ceny i wydania Towaru.

 1. MINIMALNY CZAS TRWANIA ZOBOWIĄZAŃ KONSUMENTA WYNIKAJĄCY Z UMOWY

Zobowiązania Konsumenta wynikające z Umowy sprzedaży trwają do czasu uiszczenia całości ceny za Towar.

 1. KAUCJA I ZABEZPIECZENIA

Sprzedawca nie wymaga od Konsumenta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 1. FUNKCJONALNOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ TECHNICZNE ŚRODKI ICH OCHRONY

Każdy Towar, który stanowi Treści cyfrowe, jak na przykład oprogramowanie w wersji cyfrowej w sekcji poświęconej danemu Towarowi zawiera szczegółowy opis oferowanego Towaru. Sprzedawca zamieszcza przy tego rodzaju Towarach opis zakresu wykorzystania, funkcjonalności, oferowanej wersji Towaru, kompatybilności z danym systemem, a także informację o funkcjonalnościach oferowanych Treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między konsumentem a Sprzedawcą korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do platformy ODR – ec.europa.eu/consumers/odr.

Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowania.