POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny i określa ona w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie internetowym znajdującym się pod adresem https://one.greeneris.com (dalej: „Sklep”), w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jest Greeneris  sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nad Rzeczką 21B, 03-257 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Wojciecha Korfantego 5, 01-496 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000435724, NIP: 5242753556, REGON: 146283039 (dalej: „Administrator”).

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

III. Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Z Administratorem można się skontaktować:

 1. telefonicznie pod numerem: (+48) 22 439 03 20 w godzinach od 09:00 do 17:00,
 2. za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@greeneris.com,
 3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres korespondencyjny: ul. Wojciecha Korfantego 5, 01-496 Warszawa.

IV. Źródło pochodzenia danych, kategorie danych.

Administrator pozyskuje Państwa dane bezpośrednio od Państwa za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przetwarzane dane osobowe należą wyłącznie do kategorii danych zwykłych.

Dane te obejmują dane identyfikacyjne:

 1. osób fizycznych – takie jak: Państwa imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu komórkowego oraz/lub adresu e-mail,
 2. przedsiębiorców – takie jak: firmy, adresu siedziby, numeru NIP, numeru telefonu komórkowego oraz/lub adresu e-mail.

V. Zakres przetwarzania danych, cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w zakresie i w celu:

 1. wykonania zawartej umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub przesłania oferty na prośbę Użytkownika — art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego odnośnie zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego — art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 3. udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 4. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową sprzedaży lub umową o świadczenie usług drogą elektroniczną — art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją składanych w Sklepie internetowym zamówień — art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 7. kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 8. tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami — art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 9. zarządzania Sklepem internetowym przez Administratora — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 10. badania satysfakcji z korzystania ze Sklepu internetowego — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 11. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej Sklepu, w tym cookie np. cookie Google Analytics, Piksel Facebooka — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 12. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 13. wykorzystywania cookie na stronie Sklepu i jej podstronach — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 14. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 15. w celu wysyłki Newsletteru – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 16. w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Sklepu do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 17. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

VI.  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie Polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Państwa prawa i obowiązki czy wolności w rozumieniu RODO. 

W ramach strony internetowej Sklepu i technologii śledzących dane mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do osób odwiedzających Sklep internetowy. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Państwa np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na stronie internetowej Sklepu. 

VII. Okres przechowywania danych przez Administratora

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 1. przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. do czasu realizacji Państwa żądania wyrażonego w wiadomości przesłanej do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego lub do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie wyrażone w wiadomości przesłanej do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia przesłania przez Państwa do Administratora ostatniej wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 2. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
 3. przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 4. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 5. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 6. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane te mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 7. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookie i administrowania stronami internetowymi Sklepu,
 8. przez okres maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z Newsletteru w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (np. informacja o dacie subskrypcji i dacie wypisania się z Newsletteru, o ilości otrzymanych newsletterów, podejmowanych działaniach i aktywności związanej z otrzymywanymi wiadomościami), lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, np. nie otworzenia jakiejkolwiek wiadomości od Administratora.

W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Państwa dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia.

Okresy przechowywania danych wskazane powyżej przez Administratora liczone są w latach na koniec każdego roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania Państwa danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

VIII. Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

 1. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie internetowym – Administrator udostępnia Państwa dane osobowe wybranemu przez Państwa podmiotowi obsługującemu te płatności w zakresie niezbędnym do obsługi realizowanej płatności, 
 2. dostawcom usług świadczącym na rzecz Administratora usługi techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu internetowego (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu internetowego, firmom informatycznym, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu,
 3. dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą, prowadzenia działań marketingowych oraz dostawcom usług marketingowych, wysyłki Newsletteru – Administrator udostępnia dane osobowe jedynie w przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania usługi oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności,
 4. przewoźnikom / spedytorom kurierskim/ – w przypadku, gdy zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego Towar wymaga dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia dane osobowe tylko przewoźnikowi, spedytorowi kurierskiemu, który realizuje zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru,
 5. dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne, doradcze lub tłumaczeniowe (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna lub biuro tłumaczeń) – Administrator udostępnia dane osobowe jedynie w przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania usługi oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności,
 6. dostawcom umieszczonych na stronie Sklepu wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w szczególności Facebook Ireland Ltd. i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (są to informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług).

IX. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych m.in. poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google), 
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę. 

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google Analytics i Facebook, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo).

Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Informacje na temat przetwarzania danych przez te podmioty są dostępne w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług.

Administrator podaje linki do tych dokumentów:

 1. Google Analytics – https://policies.google.com/privacy?hl=pl (podmiot odpowiedzialny Google Ireland Limited),
 2. Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation (podmiot odpowiedzialny Meta Platforms Ireland Limited).

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są przez podmioty znajdujące się na terenie Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych przez te podmioty.

Zapewniamy, jednakże, że żadna firma poza podmiotem świadczącym na naszą rzecz usługi z zakresu email marketingu nie będzie uzyskiwała dostępu do jakichkolwiek danych, które pozwalałyby jej na ustalenie Państwa tożsamości. Jeśli coś się w tej kwestii miałoby się zmienić, aktualna informacja dostępna będzie w niniejszej Polityce Prywatności.

X. Wtyczki do social media

Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy serwisu społecznościowego np. Facebooka. Użytkownik posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści.

Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez dany portal społecznościowy, który z tą chwilą staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania.

XI. Logi serwera

Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa Sklepu. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania stroną internetową Sklepu, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika. 

XII. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Administrator zapewnia Państwu prawo:

 1. dostępu do danych (informacje o przetwarzanych przez Spółkę danych oraz kopie danych),
 2. sprostowania (poprawienia) danych,
 3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 4. ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 5. przeniesienia danych do innego administratora danych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać wysyłając wniosek listownie, wysyłając wniosek za pomocą poczty elektronicznej lub też dzwoniąc pod numer Administratora (numer i adres podany w informacji powyżej). Aby mieć pewność, że jesteście Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Państwa osoby. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa, a możliwość skorzystania z uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz od celu ich przetwarzania.

XIII. Prawo do złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania

Informujemy, że jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu prawo złożenia w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciwu, wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania i zautomatyzowania podejmowania decyzji – w przypadku jego realizacji, zaprzestaniemy tych działań.

Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w formie elektronicznej mogą Państwo dokonać wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: biuro@greeneris.com lub w formie papierowej przesyłając sprzeciw na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie I powyżej. W celu wyłączenia śledzenia Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, mają Państwo prawo skorzystać z urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

XIV. Prawo do skargi

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Skargę należy przesłać na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

XV. Informacje o wymogu lub dobrowolności podania oraz konsekwencji ich niepodania

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na Państwa żądanie/zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego, jak i dokonanie zakupu w Sklepie internetowym.

XVI. Dodatkowe informacje

 1. Administrator oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa, w tym spełniające również wymogi wskazane w RODO.
 2. Administrator zobowiązuje się do:
 3. zabezpieczenia Państwa danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 – 36 RODO,
 4. dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 5.  Administrator będzie dokumentować wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze mające na celu przeciwdziałanie ewentualnym dalszym naruszeniom.
 6. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Państwa o każdym naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw i/lub wolności.

XVII. Dane kontaktowe

Kontakt z Greeneris jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoba korzystająca ze Sklepu może przesłać wiadomość e-mail na adres: biuro@greeneris.com lub listownie na adres do korespondencji: Greeneris sp. z o. o. ul. Wojciecha Korfantego 5, 01-496 Warszawa).

XVIII. Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana przez Greeneris. Informacja o zmianie Polityki prywatności jest zamieszczana na stronie internetowej Sklepu.

Aktualna wersja Polityki prywatności obowiązuje od dnia 21.08.2023 r.