REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1.
Postanowienia ogólne

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://one.greeneris.com jest prowadzony przez Greeneris sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nad Rzeczką 21B, 03-257 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435724, NIP: 5242753556, REGON: 146283039, tel. (+ 48) 22 439 03 20, e-mail: biuro@greeneris.com.

1) Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu sklepu internetowego zostały użyte niżej wymienione zwroty pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
a) Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
b) Infolinia – infolinia Sklepu pod numerem telefonu (+ 48) 22 439 03 20, czynna w Dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00,
c) Klient – Użytkownik Sklepu, która złożył Zamówienie i zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
d) Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
e) Konto – prowadzony przez Usługodawcę w ramach Sklepu zbiór zasobów pod unikalną nazwą (login), w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach za pośrednictwem Sklepu,
f) Usługodawca/Sprzedawca – Greeneris sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nad Rzeczką 21B, 03-257 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Wojciecha Korfantego 5, 01-496 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435724, NIP: 5242753556, REGON: 146283039,
g) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej odwiedzająca Sklep, przeglądająca Towary prezentowane w Sklepie, zakładająca Konto, składająca zamówienie za pośrednictwem Sklepu,
h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży dostarczenia Towaru zawarta na odległość za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta między Klientem a Sprzedawcą,
i) Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej,
j) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
k) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta,
l) Regulamin – niniejszy „Regulamin sklepu internetowego”,
m) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
n) Sklep – sklep internetowy należący do Sprzedawcy znajdujący się pod adresem: https://one.greeneris.com,
o) Towar – towary i usługi dostępne w Sklepie, który Klient może nabyć za pośrednictwem Sklepu, w tym Usługi cyfrowe i Treści cyfrowe,
p) Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,
q) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające: rodzaj i ilość zamawianego Towaru, Sprzedawcę, sposób zapłaty, sposób odbioru Towaru ze Sklepu oraz dane Klienta.
2) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów sprzedaży Towarów znajdujących się̨ w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postepowania reklamacyjnego.
3) Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
4) Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej Towarów, jak również sprzedaży Towarów z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży.
5) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są̨ w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej pod adresem https://one.greeneris.com/poltykaprywatnosci.
6) Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą̨, a także informacje w zakresie stosowania plików cookie oraz narzędzi analitycznych w Sklepie. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności.

§ 2.
Warunki techniczne

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezakłócający w jakikolwiek sposób funkcjonowania Sklepu.
 2. Korzystanie ze Sklepu nie powoduje po stronie Użytkownika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję czy przekazać Usługodawcy swoje dane osobowe za pośrednictwem Sklepu, aby złożyć Zamówienie lub założyć Konto.
 3. Użytkownik korzystając ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sklepu treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich lub treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu, a także do:
  a) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  b) korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  c) niewykorzystywania Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, czy naruszający dobra osobiste Usługodawcy,
  d) powstrzymania się od wykorzystywania Sklepu do przesyłania reklam oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej (spam),
  e) niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu.
 4. Do przeglądania Towarów znajdujących się w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego (np. telefonu, tabletu) podłączonego do sieci Internet z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową.
 5. Do założenia Konta i złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki poczty elektronicznej – e-mail).
 6. Usługodawca informuje o ryzyku związanym z wykorzystaniem sieci Internet, skutkującym możliwością bezprawnej ingerencji osób trzecich lub złośliwych programów/wirusów wbrew woli i wiedzy Sprzedawcy.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet, zapewniając bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 8. Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych w związku z korzystaniem ze Sklepu.

§ 3.
Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  a) usługę w zakresie umożliwienia Użytkownikom założenia i korzystania z Konta w Sklepie (usługa założenia i prowadzenia Konta),
  b) usługę w zakresie umożliwienia złożenia Zamówienia na Towar za pośrednictwem Sklepu (usługa złożenia Zamówienia),
  c) usługa w zakresie umożliwienia kontaktu Użytkownikowi ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu (usługa Formularza kontaktowego),
  d) usługę przekazywania za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), informacji w formie wiadomości elektronicznych (e-mail) (usługa Newsletteru).
 2. Usługodawca świadczy usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługi, o których mowa w ust. 1 lit. a) i d) powyżej, świadczone są przez Usługodawcę przez czas nieoznaczony.
 4. Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę, o których mowa w ust. 1 powyżej jest dobrowolne i bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że po kliknięciu przez Użytkownika przycisku “Zamawiam i płacę”, Użytkownik jest zobowiązany ponieść koszty zakupu Towarów w wysokości określonej w Zamówieniu.
 5. Użytkownik może zarejestrować Konto w Sklepie po naciśnięciu przycisku „Rejestracja” lub może zarejestrować Konto podczas składania Zamówienia.
 6. Usługa założenia i prowadzenia Konta polega na umożliwieniu korzystania Użytkownikowi z funkcjonalności Sklepu po zalogowaniu się̨ np. złożenia Zamówienia.
 7. Zarejestrowanie Konta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), ustanowienia hasła do Konta, a także złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji, o zapoznaniu się z Polityką prywatności oraz zaznaczeniu wybranych zgód marketingowych – jeżeli Użytkownik chce otrzymywać informacje marketingowe od Sprzedawcy. Zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności i ich zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji Konta w Sklepie.
 8. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Konta dochodzi z chwilą, gdy Użytkownik wypełni formularz rejestracyjny i naciśnie przycisk „Rejestracja”. Użytkownik otrzymuje elektroniczne potwierdzenie założenia Konta w Sklepie na adres e-mail wskazany podczas zakładania Konta.
 9. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi złożenia Zamówienia dochodzi z chwilą, gdy Użytkownik wypełni formularz Zamówienia i naciśnie przycisk „Zamawiam i płacę”. Użytkownik otrzymuje elektroniczne potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia.
 10. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego dochodzi z chwilą, gdy Użytkownik wypełni formularz i naciśnie przycisk „Wyślij”.
 11. Podanie danych oznaczonych przez Usługodawcę jako obligatoryjne oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji oraz o zapoznaniu się z Polityką prywatności jest niezbędne do założenia Konta i złożenia Zamówienia na Towar, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych celem założenia Konta jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta oraz złożenia Zamówienia na Towar.
 12. Po zarejestrowaniu Konta, Użytkownik może zalogować się do swojego Konta klikając przycisk „Logowanie” umieszczony w Sklepie podając wskazany podczas zakładania Konta login oraz ustanowione hasło. Użytkownik po zalogowaniu się na swoje Konto ma możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, zmiany tych danych oraz danych podanych podczas rejestracji Konta, a także zmiany hasła do Konta.
 13. Informacje przesyłane przez Usługodawcę przy wykorzystaniu usługi Newsletteru zawierają informacje o ofercie Sklepu, aktualnych promocjach obowiązujących w Sklepie, dostępnych kuponach rabatowych oraz inne wiadomości dotyczące Sklepu oraz oferowanych przez Sprzedawcę Towarów.
 14. Użytkownik chcąc skorzystać z usługi Newsletteru powinien w formularzu do zapisu na Newsletter dostępnym na stronie Sklepu wpisać adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który chce otrzymywać wiadomości od Usługodawcy i nacisnąć przycisk „Zapisz”.
 15. Po naciśnięciu przycisku „Zapisz” Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie chęci zapisania się przez Użytkownika do usługi Newsletteru wraz z hiperłączem (linkiem), którego naciśnięcie potwierdza rejestrację Użytkownika do usługi Newsletteru.
 16. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletteru dochodzi z chwilą naciśnięcia przez Użytkownika hiperłącza (linku) potwierdzającego rejestrację do usługi Newsletteru. Naciśnięcie tego hiperłącza (linku) przez Użytkownika powoduje dodanie podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) do listy e-mailingowej Usługodawcy. Adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika będzie wykorzystywany przez Usługodawcę w celu realizacji usługi Newsletteru.
 17. Użytkownik w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów może wypowiedzieć umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. umowę o usługę Konta umowę o usługę złożenia Zamówienia oraz umowę o usługę dostarczenia Newsletteru.
 18. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 19. Użytkownik usługę Newsletteru może wypowiedzieć w trybie natychmiastowym, klikając w hiperłącze (link) zatytułowane „Wypisz”, który znajduje się w stopce każdej wiadomości przesłanej Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach usługi Newsletteru. Kliknięcie przez Użytkownika w hiperłącze (link) na zasadach określonych w zdaniu poprzednim oznacza usunięcie adresu e-mail Użytkownika z listy e-mailingowej Usługodawcy.
 20. Klient rozwiązuje umowę o założenie i prowadzenie Konta, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@greeneris.com lub przy użyciu środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się przez Usługodawcę z oświadczeniem woli Klienta (np. samodzielne usunięcie Konta).
 21. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji Konta lub zaktualizowany w czasie późniejszym.
 22. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta Klienta musi zostać wysłane w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 23. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w przypadku, gdy Klient – pomimo skierowania do niego wezwania o zaprzestanie naruszeń Regulaminu – nie zaprzestanie naruszeń w terminie wyznaczonym mu przez Usługodawcę.
  § 4.
  Warunki składania Zamówień
 24. Towary zamieszczone w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a zatem samo złożenie Zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy ze Sprzedawcą, bowiem do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero w Sklepie.
 25. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe. W przypadku, gdy Towar był używany lub pochodzi ze zwrotów konsumenckich informacja o tym fakcie zostanie zamieszczona przy danym Towarze w Sklepie.
 26. Użytkownik składając Zamówienie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i jego załącznikami oraz że akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz z Polityką prywatności.
 27. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku kalendarzowego.
 28. Warunkiem złożenia Zamówienia na Towary za pośrednictwem Sklepu jest podanie przez Użytkownika informacji niezbędnych do złożenia Zamówienia oraz złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej lub zarejestrowanie Konta zgodnie z § 3 powyżej.
 29. W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem Sklepu skompletować Zamówienie w koszyku, wybrać sposób dostarczenia Towaru, sposób płatności i wypełnić danymi formularz Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje w momencie, w którym Użytkownik akceptuje Zamówienie, klikając ikonę „Zamawiam i płacę”.
 30. W przypadku chęci zakupu oprogramowania firmy Microsoft Office Użytkownik Sklepu na etapie składania Zamówienia:
  a) jeżeli nie posiada konta Microsoft – otrzymuje nowe dane do logowania do Konta Microsoft Office wraz z podłączoną licencją do konta Microsoft Office.
  b) jeżeli posiada konto Microsoft jest zobowiązany zaakceptować zgodę na administrację delegowaną i podać domenę do konta, aby Sprzedawca mógł podłączyć licencję do konta Microsoft Office.
 31. Link do zgody, o której mowa w ust. 7 powyżej
  https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home?invType=IndirectResellerRelationship&partnerId=47ce2fc1-663a-4328-804d-19f7b971c141&msppId=3776900&DAP=true&indirectCSPId=1616fd97-c65c-41af-96af-102f89b39bbb#/BillingAccounts/partner-invitation
 32. Użytkownik, który zarejestrował Konto w Sklepie może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta po zalogowaniu się̨ do Sklepu.
 33. Złożenie Zamówienia oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem Zamówienia.
 34. W szczególnych przypadkach liczba sztuk Towaru może być ograniczona do zakupu o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.
 35. Po wysłaniu Zamówienia, Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia lub rejestracji Konta, który potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadanym mu numerem Zamówienia oraz informacjami dotyczącymi:
  a) danych Sprzedawcy i poszczególnych pozycji Zamówienia,
  b) łącznej ceny brutto Zamówienia,
  c) sposobów zapłaty za Zamówienie,
  d) sposobów i terminów realizacji Zamówienia
  e) dodatkowych informacji do Zamówienia, jeżeli takowe przekazał.
 36. Historię realizacji Zamówień Użytkownik posiadający Konto może śledzić na swoim Koncie, w zakładce „Historia zamówień”.
 37. Sprzedawca może anulować Zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy Zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 38. W sytuacji, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego Zamówienia podejmuje on kontakt z Klientem. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient ma prawo wyboru, czy w związku z tym zrealizuje Zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z realizacji całości Zamówienia. Klient jest uprawniony także do odstąpienia od Umowy (nie ponosząc żadnych kosztów) i anulowania Zamówienia. Klient może tego dokonać także samodzielnie kontaktując się z Infolinią Sklepu.
 39. Aktualizacji danych podanych podczas zakładania Konta oraz zmiany hasła do Konta, Użytkownik może dokonać logując się na swoje Konto w Sklepie.
 40. Zamówienia mogą być realizowane przez Sprzedawcę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 41. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje Klienta o funkcjonalnościach Towarów z elementami cyfrowymi oraz Treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony (np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie produktu).
 42. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje Klienta o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi lub treści cyfrowych (np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie produktu).
 43. W przypadku, zakupu od Sprzedawcy usługi abonamentowej lub związanej z okresowym korzystaniem z licencji na oprogramowanie, zawarta Umowa sprzedaży jest wykonywana przez określony w Zamówieniu czas tj. na zasadzie miesięcznego lub rocznego abonamentu, po upływie którego umowa wygasa. Daty graniczne czasu trwania takich umów albo okres, każdorazowo wskazywane są w Zamówieniu przed dokonaniem zakupu.
 44. Umowy abonamentowe lub związane z okresowym korzystaniem z licencji na oprogramowanie, jako umowy zawierane na czas określony (miesiąc lub rok), nie podlegają wypowiedzeniu, chyba, że w karcie danego Towaru lub usługi na stronie Sklepu wyraźnie zaznaczoną taką możliwość.
 45. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania Zamówienia Użytkownik może uzyskać wskazówki, kontaktując się z Infolinią Sklepu.
 46. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w celu zbadania poziomu satysfakcji Klienta z przeprowadzonej transakcji zakupowej w Sklepie.
 47. W przypadku, gdy w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15.000 zł Klient dokona zakupu jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, w tym Przedsiębiorca na prawach Konsumenta będący podatnikiem VAT, co najmniej jednego z towarów w poz. 59-66 załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj.:
  a) 59 ex 26.11.30.0 – Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory;
  b) 60 26.20.1 – Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych;
  c) 61 ex 26.20.21.0 – Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD);
  d) 62 ex 26.20.22.0 – Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD;
  e) 63 ex 26.30.22.0 – Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony;
  f) 64 26.40.20.0 – Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu;
  g) 65 ex 26.40.60.0 – Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów;
  h) 66 26.70.13.0 – Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe;
  wówczas transakcja taka będzie podlegała szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). W takim przypadku Klient zostanie automatycznie powiadomiony przez Sprzedawcę o innych zasadach rozliczenia transakcji i dalszych krokach.
 48. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wysokiej ceny Towaru, Sprzedawca może zastosować szczególny tryb składania Zamówienia, w którym Klient zobowiązany będzie do zapłacenia zaliczki warunkującej złożenie Zamówienia. O konieczności uiszczenia zaliczki Klient zostanie poinformowany w trakcie składania Zamówienia. Usługodawca wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia umożliwi Klientowi opłacenie pozostałej części ceny w sposób opisany w Regulaminie.

§ 6.
Ceny Towarów i płatności

 1. Informacja o cenie Towaru, jego cechach oraz istotnych właściwościach zamieszczona jest w Sklepie przy prezentowanym Towarze.
 2. Cena w Sklepie jest oznaczana jako cena regularna lub cena promocyjna.
 3. Towary dostępne są w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą płaci Klient, jeżeli Towar nie jest objęty promocją. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę, wynikających np. z promocji.
 4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) w stawce aktualnie obowiązującej i wyrażone są w złotych polskich.
 5. Ceny Towarów zamieszczonych w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy zamówionego Towaru.
 6. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru są̨ podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są̨ w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość́ Zamówienia obejmuje cenę̨ Towaru oraz koszt jego dostarczenia do Klienta.
 7. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie mogą ulegać zmianie, z zastrzeżeniem, że zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na Zamówienie złożone przed zmianą ceny w Sklepie.
 8. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 9. Zapłaty za zamówiony Towar może dokonać:
  a) kartą płatniczą, blikiem lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności,
  b) gotówką za pobraniem,
  c) zwykłym (tradycyjnym) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, iż w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.
 10. Zapłaty za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży należy dokonać w terminie:
  a) do 3 Dni roboczych od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia otrzymania Zamówienia, jeżeli Klient wybrał formę przedpłaty kartą płatniczą, blikiem lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności,
  b) do 5 Dni roboczych od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia otrzymania Zamówienia, jeżeli Klient wybrał formę przedpłaty zwykłym (tradycyjnym) przelewem bankowym.
 11. Za datę zapłaty za zamówiony Towar uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 12. W przypadku braku zapłaty ceny lub pełnej ceny za zamówiony Towar w terminie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od usługi Zamówienia i w konsekwencji anulowania Zamówienia Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku, gdy Użytkownik nie uiścił pełnej ceny za Towar, Sprzedawca zwraca Użytkownikowi w terminie do 3 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży i anulowania Zamówienia całą wpłaconą dotychczas kwotę za zamówiony Towar.
 13. Dokonując płatności zwykłym (tradycyjnym) przelewem Użytkownik w tytule przelewu powinien podać numer Zamówienia nadany przez Sprzedawcę i przesłany Użytkownikowi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 14. W przypadku niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia, Sprzedawca podejmuje starania w celu przyporządkowania otrzymanej od Użytkownika płatności do numeru Zamówienia, w szczególności kontaktując się w tym celu z Użytkownikiem. W przypadku niemożliwości przyporządkowania numeru Zamówienia do otrzymanego przelewu w terminie do 3 Dni roboczych, Sprzedawca odstępuje od usługi Zamówienia i anuluje Zamówienie oraz w terminie do 3 Dni roboczych zwraca wpłaconą kwotę Użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew.
 15. W wypadku Użytkowników nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części i to niezależnie od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.

§ 7.
Dostawa Towaru

 1. Sprzedawca realizuje dostawę Towaru wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do zrealizowania dostawy zakupionego Towaru.
 3. W przypadku wyboru skrytki pocztowej jako formy dostawy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę VAT/rachunek lub przesyła przy pomocy poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta podczas składania Zamówienia fakturę. Faktura VAT/rachunek dostarczany jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient może skorzystać z bezpłatnego i łatwo dostępnego oprogramowania kompatybilnego z formatem PDF.
 5. Sprzedawca po zrealizowaniu dostawy zakupionego Towaru może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji zakupowej w Sklepie. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia i odesłania Sprzedawcy.

§8.
Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Użytkownik Sklepu ma prawo do złożenia reklamacji odnośnie świadczenia przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną, tj. usługi założenia i prowadzenia Konta, formularza elektronicznego, Newsletteru i złożenia Zamówienia.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację poprzez przesłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@greeneris.com lub w formie pisemnej przesyłając reklamację na adres siedziby Usługodawcy (Greeneris sp. z o. o. ul. Wojciecha Korfantego 5, 01-496 Warszawa) za pośrednictwem operatora pocztowego (rekomendowany dopisek: „Reklamacja usługi”).
 3. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać, co najmniej dane Użytkownika w zakresie imienia i nazwiska, wskazanie usługi objętej reklamacją, opis okoliczności uzasadniających reklamację, żądanie Użytkownika w ramach reklamacji oraz adres zamieszkania lub adres e-mail w zależności od tego w jakiej formie Użytkownik oczekuje od Usługodawcy odpowiedzi na reklamację.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji od Użytkownika.
 5. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
  § 9.
  Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Towaru
  z Umową sprzedaży – Konsument
 6. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klienta będącego Konsumentem odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 7. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 8. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.
 9. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 10. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: – nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, – przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, – publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
  c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany przez Sprzedawcę, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności określonych w ust. 4 i 5 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 12. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument może:
  a) złożyć reklamację – poprzez przesłanie reklamacji w formie elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@greeneris.com lub w formie pisemnej przesyłając reklamację na adres siedziby Sprzedawcy (Greeneris sp. z o. o. ul. Wojciecha Korfantego 5, 01-496 Warszawa – rekomendowany dopisek „Reklamacja Towaru”) oraz
  b) wysłać reklamowany Towar na adres siedziby Sklepu (Greeneris sp. z o. o. ul. Wojciecha Korfantego 5, 01-496 Warszawa – rekomendowany dopisek „Reklamacja Towaru”).
 13. W przypadku, gdy Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 14. Koszty napraw lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 15. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 16. Sprzedawca dokonuje rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji od Konsumenta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 17. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 18. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 19. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę zakupu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 20. Sprzedawca dokonuje rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji od Konsumenta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 21. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Konsument może uzyskać pomoc kontaktując się z Infolinią Sklepu. § 10.
  Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności Treści cyfrowej
  z Umową sprzedaży – Konsument
 22. Sprzedawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, chyba że strony postanowiły inaczej.
 23. Treść cyfrową dostarczaną na niematerialnym nośniku uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 24. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym nośniku, jeżeli:
  a) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub
  b) Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 25. Ciężar dowodu dostarczenia Treści cyfrowej dostarczanej na niematerialnym spoczywa na Sprzedawcy.
 26. Treść cyfrowa jest zgodna z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jej:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 27. Treść cyfrowa, aby mogła zostać uznana za zgodną z Umową sprzedaży, musi:
  a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  c) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  d) przed zawarciem Umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  e) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  f) być dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  g) być zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 28. Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży oraz otrzymuje je przez czas:
  a) dostarczania Treści cyfrowej określony w Umowie sprzedaży, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  b) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli Umowa sprzedaży przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 29. W przypadku, gdy Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji zgodnie z ust. 7 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  a) Konsument został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 30. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 5 i ust. 6 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.
 31. Treść cyfrową Sprzedawca dostarcza w wersji, o której Konsument jest informowany przed zawarciem Umowy sprzedaży.
 32. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 33. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową sprzedaży miały być dostarczane.
 34. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej w zakresie uregulowanym w ust. 7 powyżej, który wystąpił w czasie określonym w tym punkcie.
 35. Domniemania określone w ust. 11 i 12 powyżej nie mają zastosowania, jeżeli:
  a) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy sprzedaży,
  b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy sprzedaży o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 36. W przypadku, gdy Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej zgodnych z Umową sprzedaży.
 37. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży ponosi Sprzedawca.
 38. W przypadku, gdy Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:
  a) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  b) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży,
  c) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową sprzedaży,
  d) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umową sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 15 i 16 powyżej,
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 39. Obniżona cena Towaru musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży. Jeżeli Umowa sprzedaży stanowi, że Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową sprzedaży.
 40. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Treści cyfrowej dostarczanej w zamian za zapłatę ceny z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 41. Umowy sprzedaży Treści cyfrowych zawierane przez Sprzedawcę nie obejmują działań Konsumenta polegających na dostarczaniu Sprzedawcy lub wytwarzanie przez Konsumenta innych treści.
 42. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
 43. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową sprzedaży, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy sprzedaży Konsument z nich faktycznie korzystał.
 44. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową sprzedaży oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 45. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny.
 46. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 47. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową sprzedaży, tylko jeżeli Umowa sprzedaży tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn wskazanych w Umowie sprzedaży. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej dostarczanej w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
 48. W przypadku, gdy zmiana, o której mowa w ust. 26 powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Treści cyfrowej lub na korzystanie z niej, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 26 powyżej. W tym przypadku Konsument może wypowiedzieć Umowę sprzedaży bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Konsument nie może wypowiedzieć Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej zgodnej z Umową sprzedaży, w stanie niezmienionym.

§ 11.
Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 2. W przypadku, gdy Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, lecz w przypadku umów tego rodzaju zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
 5. Postanowienia § 9, § 10 i § 12 niniejszego Regulaminu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

§ 11.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  b) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
  c) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  d) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. W sprawach dotyczących sporu lub skargi konsumenckiej związanej z transakcją transgraniczną Konsument może zwrócić się o pomoc do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 3. Konsument może ponadto skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR) pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 4. Skorzystanie przez Konsumenta z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej prowadzonej na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 12.
Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę̨ na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się̨:
  a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić́ od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres siedziby Sprzedawcy lub przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@greeneris.com.
 4. Konsument oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się̨ ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

§ 13.
Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronie Sklepu (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.
 2. Treści, o których mowa w ust. 1 powyżej są chronione prawem autorskim i nie mogą być publicznie wykorzystywane przez Użytkownika/Klienta w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy w szczególności powielane, udostępniane, zmieniane itp.
 3. Użycie zastrzeżonego logo i nazwy Usługodawcy lub podmiotów trzecich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione i będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 14.
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 2. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy będą powiadamiani przez Usługodawcę poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu w Sklepie, a osoby posiadające Konto dodatkowo poprzez przesłanie zestawienia zmian dokonanych w Regulaminie lub aktualnej wersji Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, który zarejestrował Konto, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik nie oświadczy Usługodawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta.
 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie złożone Zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

§ 15.
Opinie Klientów

 1. W ramach Sklepu prezentowane są opinie klientów Sklepu. Aby opinia mogła zostać opublikowana na stronach Sklepu powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 2. Opinią Klienta jest jego wypowiedź umieszczona na stronie Sklepu, ściśle powiązana z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi.
 3. Opinię może opublikować tylko osoba, które posiada Konto w sklepie. Dodanie opinii jest możliwe po zalogowaniu się na Konto w Sklepie.
 4. Publikowane przez Sklep opinie są subiektywnymi opiniami Klientów Sklepu.
 5. Klient pozostawiając opinię o zakupionym Towarze wyraża zgodę na jej opublikowanie na stronach Sklepu i oświadcza, że e jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za opinie umieszczone na stronie Sklepu.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie i na podstronach Sklepu opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sklepu. Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy nie jest zamieszczana na stronach Sklepu. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez Sprzedawcę ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn.
 7. Każda opinia jest publikowana na stronach Sklepu po weryfikacji przez Sprzedawcę pod kątem jej zgodności z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, a w szczególności z ust. 7 poniżej.
 8. Sprzedawca może publikować wybrane opinie, a także zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii w przypadku, gdy:
  a) jest ona sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,
  b) narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  c) zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,
  d) zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności konkurencyjnych sklepów internetowych oraz porównywarek cen,
  e) zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  f) zawiera treści o charakterze spamu,
  g) jest wyłącznie opisem opiniowanego produktu,
  h) dodawana jest wielokrotnie przez tego samego Klienta i/lub o tożsamej treści,
  i) jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty.
 9. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych czy sponsorowanych. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Towarów znajdujących się w Sklepie.
 10. W przypadku, gdy Klient/Użytkownik uzna, iż treść publikowana na stronach Sklepu narusza jego prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 11. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony Sklepu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 16.
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.
 2. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione przez Usługodawcę.
 3. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Nazwy rozdziałów i paragrafów zamieszczone w niniejszym Regulaminie mają charakter porządkowy i nie są wiążące dla stron.
 7. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.
 8. Prawem właściwym dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą jest prawo polskie.
 9. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów zawieranych ze Sprzedawcą przez Konsumenta będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 11. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą przez Klienta niebędącego Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
 12. Załącznikami do Regulaminu są̨:
  a) Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży dla Konsumenta – załącznik nr 1 do Regulaminu,
  b) Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży dla przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – załącznik nr 2 do Regulaminu.
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego (docx) (LINK)

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego (pdf) (LINK)

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego (docx) (LINK)

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego (pdf) (LINK)